Samverkansmöte!

Den 7 maj 2014 kommer SPSM att arrangera ett informations- och diskussionsmöte mellan Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Handisam och SKL. SPSM och WSP presenterar sina gemensamma tankar kring hur en kunskapsportal för en god ljudmiljö i skola och förskola skulle kunna bli ett användbart verktyg.

29 apr 2014