Nyhetsbloggen

Här finns kortfattad löpande info om vad som händer i arbetet med kunskapsportalen:

Riktlinjer för skolgård!

22 sep 2017

Äntligen har Naturvårdsverket kommit med riktlinjer för buller från spår- och vägtrafik på skolgård. Ni hittar en länk under "Intressanta länkar", Projekteringsanvisningar och riktvärden.


Vad händer?

7 sep 2017

Tills vidare fortsätter vi att uppdatera listan med intressanta länkar. Senast (sep 2017): Nya riktlinjer för buller på skolgård från väg- och spårtrafik Äntligen har Naturvårdsverket kommit med vägledning för vilka bullernivåer som ska gälla som riktlinje för nya och befintliga skolgårdar!


Ny väg framåt

8 mar 2016

Vi har i inledningen av detta år fått beskedet att SPSM inte har möjlighet att driva vidare bygget av en kunskapsportal i den form och omfattning som vi hade planerat. Det innebär dock inte att bygget avstannar, utan att det kommer att ta en annan väg framåt. I fortsättningen kommer konsultfirman WSP att - åtminstone inledningsvis [...]


Ljudguide för förskolan!

4 maj 2015

Prevent har i samverkan med bl.a. Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu lanserat en guide och inspirationskälla för förskolor som vill arbeta för en bättre ljudmiljö. Där kan man läsa om buller, ansvar och goda exempel. Du hittar den här: Ljudguiden för förskolan


Planerat samverkansmöte 27 november

30 okt 2014

Den 27 november träffas åter de myndigheter som skulle kunna tänkas vara involverade i en myndighetsgemensam satsning på en kunskapsportal. Då kommer underlag presenteras som bl.a. visar modell av portalen och möjlig organisation.


En miljard för bättre luft och mindre buller

20 okt 2014

Timingen är god! Regeringen vill i sin kommande budget satsa en miljard på bättre luft och mindre buller, i första hand i grundskolan. Förhoppningsvis kan en kunskapsportal hinna utvecklas i tid för att ge ett bra stöd åt de skolor som behöver investera i en bättre arbetsmiljö de närmaste åren. Det är viktigt att rätt åtgärder [...]


Samverkansmöte 10 september

21 sep 2014

Den 10 september samlades representanter från Skolverket, SKL, Folkhälsomyndigheten, SPSM och Myndigheten för delaktighet för att diskutera kring en eventuell framtida kunskapsportal för en god ljudmiljö i skola. SPSM kommer att jobba vidare på ett koncept som kan presenteras i vinter.


Nytt samverkansmöte

25 jun 2014

Den 7 maj hölls ett första informations/diskussionsmöte hos SPSM i Stockholm. Deltog gjorde representanter från Boverket, Folkhälsomyndigheten, SKL och SPSM. Ett nytt möte är planerat till den 10 september, då vi även hoppas få med Arbetsmiljöverket och Skolverket till diskussion. Målet är fortfarande en myndighetsgemensam portal som ska kanalisera all den kunskap som finns och som efterfrågas för att komma tillrätta med ljudmiljön i skolor och förskolor.


Samverkansmöte!

29 apr 2014

Den 7 maj 2014 kommer SPSM att arrangera ett informations- och diskussionsmöte mellan Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Handisam och SKL. SPSM och WSP presenterar sina gemensamma tankar kring hur en kunskapsportal för en god ljudmiljö i skola och förskola skulle kunna bli ett användbart verktyg.


Förberedelser pågår

27 nov 2013

Det kommer ständigt nya inslag i media som lyfter upp frågan om ljudmiljön i skola och förskola.  SPSM planerar nu för nästa steg i processen.


Spännande framtid väntar!

5 sep 2013

Vi backar nu ett steg för att snart kunna gå framåt igen på bästa sätt. Den 3 september hölls ett möte hos SPSM i Stockholm med bla Anders Nordin i SPSM:s ledningsgrupp. Det beslutades då att SPSM tar initiativ till att sammankalla övriga myndigheter som på ett eller annat sätt har ansvar för, eller beröring med, ljudmiljön [...]


Vad händer efter sommaren

19 jul 2013

En spännande tid ligger framför oss efter att vi fått ett välbehövligt sommaruppehåll! Det som händer framöver är följande: 3 september kommer ett möte med SPSM att hållas kring kopplingen Kunskapsportalen – SPSM, om förutsättningar för kopplingen samt roller och ansvar. 4 september kommer tankarna kring Kunskapsportalen att presenteras för Hörselnätverket i Västra regionen (SPSM) på [...]


Mer funktionell projekthemsida

27 maj 2013

Nu har vi uppgraderat den här projekthemsidan till premium, vilket innebär att vi kan ladda upp filer härifrån och generellt få bättre möjligheter att göra saker här. Kom gärna med synpunkter på om vad som kan göras bättre, eller om du har idéer om vad som bör finnas med. /UL


SPSM diskuterar portalägande

8 maj 2013

Karin Grahn, SPSM har genomfört möte med en av SPSM:s nationella chefer i myndigheten, som uttalade stort intresse för att ta ägarfrågan av portalen till strategiskt viktiga personer i ledningen.


HRF kontaktar SKL

7 maj 2013

Anders Nordström, HRF meddelar att de har för avsikt att ta kontakt med SKL för att utröna deras intresse för kunskpasportalen, och försöka påverka dem i positiv riktning.


Socialstyrelsen tillfrågad

24 apr 2013

UL fört inledande samtal med Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen. UL har efter samtalet skickat mer information. PH efterlyser deltagarnas ståndpunkter i arbetet kring kunskapsportalen. Vi avvaktar resultat från resurs- och intresseanmälningarna. Miljöskydd inom Socialstyrelsen kommer att uppgå i ny myndighet från årsskiftet, tillsammans med Smittskydds- och Folkhälsoinstitutet. Namnet blir Folkhälsomyndigheten.


Skolverket tillfrågat

24 apr 2013

Johanna Freed, Skolverket, har vidarebefordrat vår (UL) förfrågan om diskussion kring kunskpsportalen till sina avd.chefer. Vi avvaktar svar.


Mailutskick

19 apr 2013

Mailutskick (UL) med mötesanteckningar (2013-04-11), resurs- och intresseanmälningar, och handlingsplan för arbetet med kunskapsportalen. Handlingsplan och mötesantecknnigar ligger på denna sida.